חברות באיגוד המרדימים

להלן אפשרויות התשלום לאיגוד המרדימים:
- באמצעות כרטיס אשראי באתר הר"י www.ima.org.il דרך הכרטיס האישי עפ"י מס השובר במידה וקיים.
- באמצעות חתימה על טופס זה והשבתו לפקס 03-6121610. קבלה תשלח בדואר אלקטרוני, כפי המעודכן בהר"י.
- באמצעות המחאה - לפקודת האיגוד/חברה כפי שמופיע בדרישת התשלום לכל איגוד המחאה בנפרד (נא צרף טופס זה להמחאה.)
- באמצעות כרטיס אשראי במחלקת השירות בהר"י טלפון 03-6100471.

להבהרות נוספות ניתן לפנות למחלקת השירות של הר"י, בשם ועד האיגוד
טלפון: 03-6100444

--------------------------------------------------------------------------------

לכבוד מחלקת השירות - הר"י.

|__| אני הח"מ נותן בזאת את הסכמתי להר"י לגבות דמי חבר לאיגודים אליהם אני משתייך באופן חד פעמי.
בהתאם לתעריף האיגוד/ים המתעדכן מעת לעת.

מספר הכרטיס : __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

תוקף : ______/____

שם: _____________

ת.ז: ____________

חתימה: __________